JAZYKY

V současné době se my, lidé, dorozumíváme s pomocí asi 6.900 živých jazyků.

SOPHIA překládá pro zákazníky na pěti kontinentech. K dispozici jsou jim naše služby ve více než 2.600 jazykových kombinacích. A pokud ani to nestačí, zajišťujeme další jazyky s pomocí našich regionálních partnerů z různých koutů světa.

  A
 • albánština
 • SQ
 • angličtina
 • EN
 • arabština
 • AB
 • azerština
 • AZ
 • arménština
 • HY
  B
 • baskičtina
 • EU
 • běloruština
 • BE
 • bulharština
 • BG
 • bretonština
 • BR
 • bosenština
 • BS
  C
 • čeština
 • CS
 • čínština
 • ZH
  D
 • dánština
 • DA
  E
 • estonština
 • ET
  F
 • faerština
 • FO
 • finština
 • FI
 • francouzština
 • FR
  G
 • gruzínština
 • KA
  H
 • hebrejština
 • HE
 • hindština
 • HI
 • holandština
 • NL
  CH
 • chorvatština
 • HR
  I
 • italština
 • IT
 • irština
 • GA
 • islandština
 • IS
  J
 • japonština
 • JA
 • jiddiš
 • YI
  K
 • katalánština
 • CT
 • korejština
 • KO
 • korwalština
 • KW
  L
 • latina
 • LA
 • litevština
 • LT
 • lotyština
 • LV
 • lucemburština
 • LB
  M
 • maďarština
 • HU
 • makedonština
 • MC
 • maltština
 • MT
  N
 • němčina
 • DE
 • norština
 • NO
  P
 • perština (farsi)
 • FA
 • polština
 • PL
 • portugalština
 • PT
  R
 • rétorománština
 • RM
 • rumunština
 • RO
 • ruština
 • RU
 • řečtina
 • EL
  S
 • severosaamština
 • SE
 • slovenština
 • SK
 • slovinština
 • SL
 • srbochorvatština
 • SH
 • srbština
 • SR
 • španělština
 • ES
 • švédština
 • SV
  T
 • turečtina
 • TR
  U
 • urdština
 • UR
 • ukrajinština
 • UK
  V
 • vietnamština
 • VI
 • vlámština
 • FL
  W
 • welština
 • CY

SPECIALIZACE

Spoustu toho umíme. Mnohému se učíme. Rádi s Vámi budeme pracovat zejména v oborech, ve kterých jsme toho nemálo dokázali.

 • energetika
 • jaderná fyzika a technika
 • elektrotechnika
 • elektronika
 • strojírenství
 • automobilový průmysl
 • chemický průmysl
 • stavebnictví
 • medicína a farmacie
 • ekonomie
 • marketing
 • IT, informační systémy
 • problematika EU
 • bankovnictví
 • pojišťovnictví
 • právo
 • biologie
 • ochrana životního prostředí
 • zemědělství

PŘEKLADY

Není překlad jako překlad. Použití textu, o to tu teď běží. Někdy stačí oči jedny, jindy ani čtvery nepostačí. Pomozte nám pochopit, co s naší prací zamýšlíte. Rádi Vám pak vyhovíme.

POPTAT PŘEKLAD OBJEDNAT PŘEKLAD

PŘEKLAD TEXTU

Potřebujete porozumět významu přeloženého textu?

Překlad je základní službou, jejímž cílem je převést význam textu ve zdrojovém (výchozím) jazyce do jazyka cílového. Přeložený text musí být gramaticky a věcně správný, úplný a konzistentní. Nemusí však používat odbornou terminologii a nemusí být čtivý, tzn. stylisticky upravený.

Překlad vyhotovuje vždy lingvista znalý zdrojového (výchozího) jazyka a jazyka cílového. V tom nejlepším případě rodilý mluvčí cílového jazyka.

REVIZE TEXTU

Je pro Vás důležité, aby přeložený text obsahoval správnou odbornou terminologii?

Revize textu zajišťuje terminologickou správnost textu. Revizor na základě zdrojového (výchozího) textu a jeho překladu do cílového jazyka upravuje překlad tak, aby se srozumitelný text (překlad) změnil na terminologicky přesný text.

Revizor je osoba znalá zdrojového (výchozího) jazyka a jazyka cílového. A zároveň je odborníkem znalým oboru textu a příslušné odborné terminologie ve zdrojovém (výchozím) i  cílovém jazyce.

KOREKTURA RODILÝM MLUVČÍM

Chcete, aby přeložený text působil tak, jako by byl sepsán v cílovém jazyce?

Korektor pracuje pouze s přeloženým, případně přeloženým a revidovaným, textem. Jeho úkolem je upravit tento text tak, aby nebylo zřejmé, že se jedná o překlad. Korektor se přitom nesmí odchýlit od významu přeloženého textu, ani nesmí měnit odbornou terminologii zapracovanou revizorem.

Korektorem je výhradně lingvista, který je rodilým mluvčím cílového jazyka.

PŘEDTISKOVÁ KOREKTURA

Zamýšlíte přeložený text zveřejnit v tištěné podobě?

Předtisková korektura poskytuje záruku, že text připravený v tiskárně či grafickém studiu k tisku je beze změn oproti textu dodanému k přípravě pro tisk. Tato kontrola zpravidla odhaluje chyby, jakými jsou např. nesprávné rozdělování slov na konci řádku, chybějící konce řádků či odstavců, nesprávné přiřazení popisů k obrázkům apod.

Předtiskovou korekturu provádí lingvista znalý cílového jazyka, tj. jazyka textu určeného k tisku.

SOUDNÍ PŘEKLADY

Použijete překlad pro jednání s orgány státní správy anebo samosprávy?

Soudním překladem se rozumí překlad provedený soudem jmenovaným překladatelem – znalcem daného jazyka. Soudem jmenovaný překladatel – znalec přeloží text ze zdrojového (výchozího) jazyka do jazyka cílového a navíc přeložený text opatří doložkou soudního znalce, která činí překlad způsobilým k použití při jednáních s orgány státní správy a samosprávy.

GRAFICKÉ ZPRACOVÁNÍ DOKUMENTU (DTP)

Požadujete identickou podobu zdrojového (výchozího) dokumentu a cílového dokumentu?

Výsledkem grafického zpracování cílového dokumentu je, velmi zjednodušeně řečeno, nahrazení zdrojového (výchozího) textu v dokumentu textem cílovým (překladem) při nezměněné úpravě pozadí, umístění fotografií, výkresů apod.

Grafické zpracování dokumentů provádějí profesionálové s bohatými zkušenostmi s grafickou přípravou marketingových dokumentů.

TLUMOČENÍ

Do kolika jazyků? Pro kolik posluchačů? Při jaké příležitosti? Jak dlouhou dobu? Na jaké téma? Z jakých podkladů? A řadu dalších otázek Vám budeme pokládat, abychom mohli poskytnout službu, kterou Vaši posluchači ocení.

POPTAT TLUMOČENÍ OBJEDNAT TLUMOČENÍ

SIMULTÁNNÍ TLUMOČENÍ (S TLUMOČNICKOU TECHNIKOU)

Připravujete konferenci, sympózium či jiné shromáždění s účastí cizinců?

Simultánní tlumočení zprostředkuje slova řečníků v jazyce srozumitelném posluchačům. Simultánní tlumočení probíhá zároveň s přednesem řečníka. Tlumočnická technika umožňuje nasazení tlumočníků pro prakticky neomezený počet tlumočených jazyků.

KONSEKUTIVNÍ TLUMOČENÍ

Chystáte se na osobní nebo obchodní jednání s jedním, případně několika málo cizinci?
Čeká Vás pronesení uvítací či úvodní řeči anebo prezentace?

Konsekutivní tlumočení (řečník se v projevu střídá s tlumočníkem) poskytne posluchačům úplnou informaci o obsahu Vašeho projevu.

A navíc získáváte čas vyhodnotit dopad Vašeho sdělení na posluchače a rozhodnut se, jak v řeči pokračovat.

TLUMOČENÍ PO TELEFONU

Vaše potřeba komunikace s cizincem je akutní, hrozí dokonce nebezpečí z prodlení?
Účastníci jednání se nemohou či nezamýšlejí osobně setkat?

Tlumočení po telefonu je formou konsekutivního tlumočení (řečník se v  projevu střídá s tlumočníkem). Tlumočník není v místě tlumočení přítomen fyzicky. Tlumočení provádí s využitím telekomunikační techniky (telefon, internet).

TLUMOČENÍ SOUDNÍM ZNALCEM

Budete uzavírat sňatek s cizinkou či cizincem?
Zajišťujete úřední jednání, například u notáře, pro cizince?

Tlumočení, které provedl tlumočník jmenovaný příslušným soudem, činí probíhající/proběhlé jednání právně závazným. V řadě případů a situací je proto vyžadováno příslušnými právními předpisy.

KVALITA

Spokojenost Vás, zákazníků, nám říká, jaká je kvalita naší práce. Kvalita našich služeb je hlavním důvodem, proč u nás zákazníci opakovaně objednávají.

PROCES

Na náhodu nevěříme. Pečlivě rozmyšlené, důkladně proškolené a důsledně dodržované pracovní postupy jsou zárukou dlouhodobě vysoké kvality našich služeb. Každý úspěch i každý neúspěch jsou nám inspirací pro další zlepšování.

LIDÉ

Dva, tři, čtyři, pět, šest, sedm i více lidí se podílí na splnění jedné Vaší objednávky. Znalosti, dovednosti a zkušenost nás, kteří se o Vás staráme, jsou rozhodující pro dosažení Vaší spokojenosti.

TECHNOLOGIE

Člověk je tvor chybující. Počítač chyby nedělá. Ale to, co člověk dokáže, to počítač dosud neumí. Každý den objevujeme nové a nové možnosti nabízené nejmodernějšími programy pro podporu překladatelské práce. Každý den hledáme cesty, jak nejlépe spojit preciznost stroje a výjimečnost lidského ducha k našemu společnému prospěchu.

TERMINOLOGIE

Pryč jsou doby, kdy pouhé převedení významu textu do cizího jazyka zajistilo Vaší spokojenost. Používání terminologie, kterou sami užíváte, je zásadním požadavkem dnešních dní.

Využíváme Vaše slovníky a využíváme slovníky Vašeho oboru. Jejich propojením s moderními softwarovými nástroji vytváříme podmínky pro splnění tohoto požadavku.

KONZISTENCE

Z tisíců součástí se skládá nejeden výrobek. Tisíce pracovních úkonů vedou k jeho vzniku. A i tak žádáte, abychom zvolili vždy totéž označení součásti nebo úkonu na straně první i na straně pětitisící Vašeho textu. Dříve to byl úkol téměř nadlidský. Dnes, při použití našeho moderního programového vybavení, je to již obvyklá součást námi poskytované služby.

STYL

„A aby to znělo, jako když ….“ je častý požadavek na výsledný dojem z přeloženého textu. Rádi Vám vyhovíme. Věrni však zůstaneme původnímu rozsahu, obsahu a významu Vašeho sdělení.

SPECIÁLNÍ POŽADAVKY

Každá Vaše objednávka je jedinečná. Ano, často má mnoho společného s těmi ostatními, které od Vás dostáváme. Nikdy však není jedna jako druhá. Často se pak pouštíme za hranice našich obvyklých postupů. A občas dokonce až za hranice naší představivosti.

S Vaší podporou však zvládneme i neočekávané. To, co bylo včera krokem do neznáma, stává se dnes obvyklým.

OBCHODNÍ PODMÍNKY

Všeobecné obchodní a dodací podmínky společnosti SOPHIA, jazykové služby s.r.o., České Budějovice, Hroznová 28, IČ 260 25 876, č. 04/2017, ze dne 01.04.2017, vydané v souladu s ust. § 1751 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen "Občanský zákoník").

1.  Úvodní ustanovení

1.1  Právní vztahy mezi poskytovatelem, společností SOPHIA, jazykové služby s.r.o., České Budějovice, Hroznová 28, IČ 260 25 876, a objednatelem při poskytování plnění se řídí těmito VODP. VODP se vztahují na všechny smluvní vztahy mezi poskytovatelem a objednatelem, jemuž poskytovatel poskytne plnění, včetně osob, které jednají jménem objednatele a/nebo na jeho účet. Tyto VODP se stávají nedílnou součástí každé individuální smlouvy uzavřené mezi poskytovatelem a objednatelem, jsou pro poskytovatele a objednatele závazné a určují část jejího obsahu. Ustanovení smlouvy mají přednost těmito VODP, jsou-li odlišná nebo protikladná k podmínkám obsaženým v těchto VODP. Jakákoli záležitost, která není upravena individuální smlouvou mezi objednatelem a poskytovatelem, se řídí těmito VODP.

1.2  Tyto VODP jsou vydány s cílem stanovit podmínky pro uskutečňování výše uvedeného mezi poskytovatelem a objednatelem tak, aby objednatel byl řádně a plně uspokojen, pokud jde o termíny a kvalitu poskytovaného plnění, a poskytovatel obdržel včas a v plné výši cenu plnění, a za účelem úpravy dalších vztahů mezi poskytovatelem a objednatelem.

1.3  V případě, že poskytovatel a objednatel uzavřou navzájem smlouvu, včetně smlouvy uzavřené postupem uvedeným v těchto VODP, uskuteční se vzájemný smluvní vztah na základě těchto VODP, nebude-li ve smlouvě výslovně dohodnuto jinak.

1.4  Tyto VODP jsou vydané a účinné od 01.04.2017. Poskytovatel si vyhrazuje právo znění těchto VODP změnit; v tomto případě je nové znění VODP platné a účinné dnem určeným/sděleným poskytovatelem.

1.5  Poskytnutí plnění se uskuteční na základě smlouvy uzavřené mezi poskytovatelem a objednatelem. Smlouva je uzavřena doručením akceptace písemné objednávky/přihlášky objednatele objednateli poskytovatelem, nebo jiným způsobem sjednaným mezi stranami. Požadavek písemné formy je splněn i v případě zaslání objednávky či přihlášky e-mailem nebo jiným obdobným způsobem umožňujícím přenos textu na dálku, popř. telefonicky s následným potvrzením e-mailem. K přijetí objednávky poskytovatelem, a tedy k uzavření smlouvy mezi poskytovatelem a objednatelem dojde až poté, co poskytovatel objednávku objednatele výslovně akceptuje, a to zasláním přijetí objednávky (akceptací) na adresu elektronické adresy objednatele. V případě, že následné potvrzení e-mailem vykazuje odchylky od telefonicky ujednaného obsahu, se kterými příslušná smluvní strana nesouhlasí, je příslušná smluvní strana povinna neprodleně informovat o těchto odchylkách druhou smluvní stranu.

1.6  Potvrdí-li poskytovatel převzetí objednávky/přihlášky, platí, že taková objednávka představuje návrh smlouvy, jehož obsahem je závazek poskytovatele dodat, poskytnout plnění objednateli v termínu v přihlášce/ objednávce uvedeném, a to v místě určeném VODP, a na druhé straně závazek objednatele zaplatit poskytovateli cenu. Pokud přijetí návrhu poskytovatelem dojde objednateli, dojde k uzavření smlouvy; poskytovatel je povinen dodat objednateli plnění a na druhé straně je objednatel povinen převzít plnění a zaplatit poskytovateli cenu. Přijetím návrhu ze strany poskytovatele se rovněž rozumí také poskytnutí plnění poskytovatelem.

1.7  Poskytovatel nemusí dodat nebo provést plnění v případě, že objednatel je v prodlení s plněním peněžitých nebo nepeněžitých dluhů vůči poskytovateli např. vyplývající z jiné objednávky, je v úpadku, na majetek objednatele je vedena exekuce, soudní výkon rozhodnutí, má nedoplatky vůči správci daně, na jiných odvodech, platbách nebo dávkách vůči státu.

.........
O NÁS

Fandíme Vám. A každý den se snažíme být lepší, abyste měli důvod se k nám vracet.

POŠTOVNÍ ADRESA

SOPHIA, jazykové služby s.r.o.
Hroznová 28
370 01 České Budějovice

PROVOZNÍ DOBA

Pondělí až pátek: 7:00 – 19:00 hodin

KONTAKTUJTE NÁS

sophia@sophia-cb.cz
+420 387 415 415
+420 387 318 240

INFORMAČNÍ LINKY
(mimo provozní dobu)

+420 774 672 992
+420 777 112 973

Jazyková škola SOPHIA

+420 386 102 788
vyuka@sophia-cb.cz
http://js.sophia-cb.cz


Copyright (C) 1993 - 2024 SOPHIA, jazykové služby s.r.o., veškerá práva vyhrazena